Header widget area left
Header widget area right

Naše vzdelávacie centrum Green Angel, Center for Holistic Education sa zameriava na holistické vzdelávanie o zdraví, t.j. na človeka sa nazerá v rámci bio – psycho – sociálneho modelu, kedy je pri zvažovaní zdravia potrebné brať do úvahy všetky uvedené roviny (biologický, psychologický, ako aj sociálny). Vychádzame z predpokladu, že človek je nedeliteľnou jednotkou a pri skúmaní otázok zdravia (alebo choroby) nie je možné ani jedno z týchto hľadísk opomenúť. Celok je viac ako suma jeho častí, nakoľko tieto sa navzájom ovplyvňujú a spolu tvoria novú kvalitu.

Momentálne organizujeme tieto kurzy:

Biochemický systém bunkových solí
(viac o bunkových soliach na www.bunkovesoli.sk)

Homeopatia
(3-ročná škola klasickej homeopatie; Kurz akútnej homeopatie)
Škola klasickej homeopatie:
Škola klasickej homeopatie: bližšie informácie
Kurz akútnej homeopatie:
Kurz akútnej homeopatie: bližšie informácie

Farebný systém Aura-Soma® Colour-Care™
(Aura – Soma I; Aura – Soma II; Aura – Soma III; Aura – Soma PPS –
viac o systéme na www.aura-soma.sk)

Bachove kvetové esencie
Pripravujeme pre vás titulky k výborným študijným videám o
Bachových kvetových esenciách od Juliana Barnarda, ktoré si
budete môcť bezplatne pozrieť na našej webovej stránke.

Kurz Tradičná čínska medicína
(Základy)

Ostatné

PROGRAM KURZOV A WORKSHOPOV 2017/2018 – Prihláška a Pozvánka

Kalendár podujatí
Podrobnosti hľadajte v pozvánke, prípadne si ich od nás vyžiadajte e-mailom alebo telefonicky.
Prihlášku na kurz považujeme za záväznú až po úhrade zálohy.
Zálohy na kurzovné uhrádzajte podľa detailov uvedených v pozvánke.
Zálohu na kurzovné nevraciame pri neohlásenej neúčasti na kurze a ani pri odhlásení sa z kurzu neskôr než 30 dní pred jeho začiatkom.